Odstąpienie od umowy

Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość,
może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu (14) dni od momentu otrzymania Towarów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem ww. terminu.

Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: info@petrafoodtech.pl .W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni licząc od dnia odstąpienie od umowy. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu wszystkich dokonanych płatności
przez Konsumenta, na wskazany przez niego numer konta bankowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu Towaru. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), a w szczególności:

 • Świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem
  terminu, o którym mowa powyżej;
 • Świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym
  przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 • Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub
  których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

Procedura reklamacji

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

 • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych
  warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
  • Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz
  zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za
  pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@petrafoodtech.pl
  • Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: Lipowa 101 Sokołów Podlaski.
  • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego żądania. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
  • W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca
  informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z
  niezgodności towaru z umową.
  • Informacja w sprawie terminów zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności Produktu żywnościowego z Umową Sprzedaży: Klient traci uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu żywnościowego z Umową Sprzedaży, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku Produktu paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz.U. Nr 128, poz. 1409):
  • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za
  pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  info@petrafoodtech.pl Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.